In Your cart is 0 items, Total: 0,00zł
anteny.pl
Categories
What's New?


Price: 16,25zł netto
19,99zł brutto
Gumki do pilotów 100sztGumki do pilotów 100szt

Price: 1,62zł netto
1,99zł brutto
Gumki do pilotów z klejemGumki do pilotów z klejem

Price: 3,24zł netto
3,99zł brutto
Pilot do tunera AXC 50 HDPilot do tunera AXC 50 HD

Price: 15,45zł netto
19,00zł brutto
Złącze Wtyk Euro na 2gn Euro + 3 RCA + SVHS z przełącznikiemZłącze Wtyk Euro na 2gn Euro + 3 RCA + SVHS z przełącznikiem

Price: 4,87zł netto
5,99zł brutto

 

 

REGULAMIN (OGÓLNE WARUNKI UMÓW)

 

A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Interaktywny Powiat Tarnowski (dalej: Sprzedawca) zarówno w placówkach Spółki jak i za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2.Interaktywny Powiat Tarnowski Zbigniew Armatys  z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 2, numer identyfikacji podatkowej nadanej przez I Urząd Skarbowy w Tarnowie - NIP: 873-137-55-17, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nadanej przez Prezydenta Miasta Tarnowa nr 20536/2000  oraz - Regon 851817742

3.Interaktywny Powiat tranowski Sklep Internetowy działający pod adresem www.yagi.pl www.anteny.net, www.terabit.pl, www.anteny.pl

4.Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

5.Regulamin jest publikowany na stronie www.yagi.pl w zakładnce o firmie oraz serwis.

6.Przez Nabywcę należy rozumieć osobę nabywającą towary w placówkach Sprzedawcy bądź w Sklepie Internetowym, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 ind. 1 Kodeksu Cywilnego.

7.W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez podmioty inne niż Nabywca w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulamin stosuje się odpowiednio; nie uwzględnia się regulacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

8.Ceny podane w placówkach sklepów i Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto oraz netto.

9.Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10.Strony wyłączają niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

11.Sprzedawca zastrzega, że Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

13.W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym regulaminem Sprzedawca będzie dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

B. / POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKLEPU INTERNETOWEGO:

 

Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

 

ODBIÓR TOWARU

 

Czas realizacji zamówienia:

1.Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia u Sprzedawcy oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub Poczte Polską.

2.Jeżeli towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, typowy czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi jeden dzień roboczy. Decyduje data potwierdzenia zamówienia (moment, gdy zlecenie otrzymuje status Otrzymano potwierdzenie zamówienia).

3.Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu: a.braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go,

b.konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw),

c.z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę (błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Sprzedawcy).

 

4.W przypadku, gdy zamówienie otrzymało status Otrzymano potwierdzenia zamówienia po godzinie 15-ej, zlecenie będzie oddane do realizacji w następnym dniu roboczym.

5.Sprzedawca zastrzega uprawnienie do anulowania zamówienia po 7 dniach w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą celem potwierdzenia zamówienia.

6.W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku pracownik Sklepu Internetowego skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

 

Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki:

1.Zamówiony przez Nabywcę towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS DPD oraz za pośrednictwem Poczy Polskiej.

2.Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

3.Do okresu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

4.Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi 24 godziny w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi do 48 godzin. Towar domyślnie wysyłany jest na adres podany przez Nabywcę w formularzu danych osobowych. Prawidłowe dostarczenie przesyłki znacznie ułatwi podanie numeru telefonu kontaktowego przez Nabywcę. Sprzedawca dostarcza przesyłkę za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika i nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z działań, bądź zaniechań przewoźnika - firmy kurierskiej. Do prawidłowego odbioru przesyłki wymagana jest obecność pod adresem dostawy osoby do tego upoważnionej dysponującej dokumentem tożsamości - składającego zamówienie, bądź działającej w jej imieniu.

5.Zapewniona jest możliwość śledzenia drogi przesyłki po jej wysłaniu i kontrolowania stanu realizacji zamówienia na stronie internetowej firmy kurierskiej UPS, DPD oraz Poczy Polskiej. Jest to możliwe po podaniu numeru listu przewozowego (przesyłki).

6.W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich adnotacji w liście przewozowym i uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Brak adnotacji w liście przewozowym co do stanu przesyłki oznacza, że dostarczony i wydany przez kuriera towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nie uszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.

 

Koszty dostawy:

 

Koszty dostawy są automatycznie doliczane w podsumowaniu formularza zamówienia w zależności od formy realizacji zamówienia.

 

 

Sposób płatności:

1.

Gotówka

 

Nabywca dokonuje płatności gotówką podczas odbioru osobistego w salonie Sprzedawcy.

 

2.

Pobranie

 

Nabywca dokonuje płatności za przesyłkę kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru.

 

3.

Przedpłata (przelew)

 

Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie Faktury Pro Forma. Faktura, na której podane są dane niezbędne do dokonania przelewu, zostaje przesłana Nabywcy drogą elektroniczną w dniu kompletowania zamówienia, przed wysłaniem przesyłki.

 

Przesyłka zostanie wysłana w dniu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki).

 

Nabywca powinien dokonać przelewu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Faktury Pro Forma. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi dokonanie przelewu, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu.

 

 

Odbiór osobisty w salonie:

 

Odbiór osobisty zamawianego towaru jest możliwy wyłącznie w salonie Sprzedawcy, w Nowej Jastrząbce pod adresem:

Interaktyny Powiat Tarnowski

Zbigniew Armatys

33-151 Nowa Jastrzbka 128

 

 

Towar zamówiony do odbioru w salonie po uzyskaniu statusu Przygotowane do odbioru czeka na wydanie przez kolejne 7 dni roboczych. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi odbiór, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu.

 

ZWROT TOWARU

1.Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną, Nabywca zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dotyczy to wyłącznie klientów indywidualnych. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać w postaci pliku dostepny na www.serwis.iapt.pl

2.Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu.

3.Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.Zwrot jest możliwy tylko wtedy gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością).

5.Zwrotowi nie podlegają nośniki danych oraz programy komputerowe, jeśli zostało otwarte ich opakowanie, a także produkty posiadające właściwości ściśle określone przez Nabywcę przy składaniu zamówienia lub są ściśle związane z jego osobą.

6.Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty przewozu i odesłania towaru.

7.Kwotę 100% ceny produktu zwracamy na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

8.Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście w siedzibie sklepu.

9.Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Sprzedawcy towar.

 

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1.Reklamacje Nabywcy rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Nabywca ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Nabywcę na znaczne niedogodności, Nabywca ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

2.W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności towaru z umową, Nabywca uprawniony jest do nadania towaru na adres:

Interaktyny Powiat Tarnowski

33-151 Nowa Jastrzbka 128.

 

Nabywca zobowiązany jest odesłać niezgodny wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu dostepnym do pobrania na www.serwis.iapt.pl

3.Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

4.Istnienie uprawnień Nabywcy z tytułu jego niezgodności z umową (wadliwości towaru) wobec Sprzedawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Danych osobowych:

 

W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy przez firmę:

 

Interaktywny Powiat tarnowski

ul. Krakowska 2

33-100 Tarnów

 

 

z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych.

 

Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.

Jednocześnie Sprzedawca informuje, że Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą naszej firmy e-mailem na adres: serwis@yagi.pl.

 

 

 

 

ZASTRZEŻENIA

1.Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem Sklepu Internetowego: serwis@yagi.pl

2.Sprzedawca zastrzega możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru lub ich cen z uwagi na częste wahania cen u dostawców i dystrybutorów oraz zmiany kursów walut, które są od Sprzedawcy niezależne. W takich przypadkach pracownik Sklepu Internetowego kontaktuje się z Nabywcą, który podejmuje ostateczną decyzję o zawarciu umowy.

3.Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
www.anteny.pl
 
jest pierwszym ogólnopolskim wyspecjalizowanym sklepem, zajmujemy się produkcją i sprzedażą Anten i sprzętu do odbioru : Radia, Telewizji i Internetu. (Zaopatrujemy największe hurtownie w kraju i za granicą)

 

Na początku roku 2009 zaczęliśmy swoją działalność, sprzedajemy i produkujemy najwięcej anten i sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce. Staramy się zapewnić Klientom szeroką ofertę sprzętu wysokiej jakości, po atrakcyjnych cenach, wspartą fachową obsługą. Z dnia na dzień  nabieramy doświadczenia i udoskonalamy swoje produkty co powoduje, że jestesmy doceniani w kraju i za granicą.

 

W naszym sklepie znajdziesz produkty wszystkich najważniejszych firm polskich i zagranicznych, dostępnych na naszym rynku. Dzięki temu możemy zagwarantować Ci, że zawsze znajdziesz produkt dla siebie.

     

 

Jesteśmy jednym z największych w Polsce partnerów handlowych polskich i zagranicznych firm.

 

Zapraszamy do współpracy zarówno firmy zajmujące się budową sieci bezprzewodowych jak i klientów indywidualnych.

 

Wszystkie anteny które zostały przeznaczone do sprzedaży były indywidualnie testowane na zysk energetyczny oraz VSWR .

 

 

Sprzedajemy Najlepsze Anteny w Polsce !!!

 

Jeżeli zakupiłeś kilka towarów - wysyłamy wszystkie przedmioty w jednej paczce.

 

..............................................................................................................................................

Nr konta w mBanku: 13 1140 2004 0000 3402 3301 4691

..............................................................................................................................................

 

SERWIS

Na wszystkie rzeczy sprzedawane w naszym sklepie udzielamy gwarancji 24 miesięcy. W naszym sklepie istnieje także możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez sladów użytkowania.

Warunki zwrotów i reklamacji na stronie  SERWISU .

 

Odbiór osobisty wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym w NOWEJ JASTRZĄBCE (magazyn)

 

 

Zakupiony towar jest wysyłany w ciągu 5 dni roboczych.


Dział Obsługi Klientów Telefonicznych


 

 

Dział Produkcji

 

 

Dział SERWISU

 

Pomieszczenia magazynowe

 

 

 

Laboratorium

 

 
Continue


Wzmacniacze

Copyright © 2003 osCommerce
Powered by osCommerce